Canlı Destek

                  Kullanılmayan yıllık izin Yargıtay Kararları,
                  Yıllık izin ispat yükü Yargıtay kararı,
                  Yıllık ücretli izin alacağı hesaplama,
                  Yıllık izin alacağı zamanaşımı,
                  Yıllık izin süreleri,
                  yargıtay'ın yıllık izin kararı,
                  Yıllık izin ücreti alacağı HESAPLAMA,
                  Yıllık izin kullanmadığımı nasıl ispatlarım,
                  Yıllık izin süreleri 2019,
                  6 ay çalışanın yıllık izin hakkı,
                  Yıllık izin süreleri HESAPLAMA,
                  Yıllık izin süreleri 2020,
                  Yıllık izin süreleri hafta sonu dahil mi,
                  Yıllık izin YÖNETMELİĞİ,
                  6 ay çalışanın yıllık izin hakkı 2019,
                  YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE SÜRELERİ,
                  YILLIK İZİN ÜCRETİ,
                  YILLIK İZNE DAHİL EDİLMEYEN TATİL GÜNLERİ,
                  İŞE İADE DAVASI AÇILMASI DURUMUNDA,
                  İSPAT YÜKÜ,
                  YILLIK İZİN SÜRESİ İLE İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ BİRLEŞTİRİLEMEZ
Yillik Ücretli İzin Hakkı Davası

4857 sayılı İş Kanunu'nda yıllık izin süreleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

HİZMET SüRESİ

İZİN SüRESİ

Bir yıldan beş yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara

(14) ondÖrt günden az olamaz

Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara

(20) yirmi günden az olamaz

Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara

(26) yirmialtı günden az olamaz

Yer altı işlerinde Çalışan işÇilerin yıllık ücretli izin süreleri dÖrder gün arttırılarak uygulanır. Ancak onsekiz ve daha küÇük yaştaki işÇiler ile elli ve daha yukarı yaştaki işÇilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sÖzleşmeleri ve toplu iş sÖzleşmeleri ile arttırılabilir.

YILLIK İZİN üCRETİ

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl Çalışmış olan işÇilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık izin hakkı Anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup, işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında ücrete dÖnüşmez ve bu haktan vazgeÇilemez. İşçinin iş sözleşmesinin devamı süresinde kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti istemesi mümkün değildir.

4857 sayılı İş Yasasının 59 uncu maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden Ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dÖnüşmesi için iş sözleşmesinin sona ermesi şarttır. Bu noktada, sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının bir Önemi bulunmamaktadır

Aktin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret, işçinin kendisine veya hak sahiplerine Ödenir. BÖylece, iş sözleşmesinin feshinde kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı izin alacağına dÖnüşür. Bu nedenle zamanaşımı da iş sözleşmesinin feshinden itibaren işlemeye başlar.

Kanunda, iş sözleşmesinin feshinde Ödenmesi gereken izin ücreti için kesin bir ödeme günü belirlenmiş değildir. Yasada, sözleşmenin sona erme anı yıllık ücretli izin hakkının ücrete dÖnüşmesi, bir başka anlatımla izin ücretine hak kazanma zamanı olarak kabul edilmiştir. İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte izin ücreti muaccel olur, ancak faiz başlangıcı bakımından işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekir. İzin ücreti için yasal faiz oranı uygulanmaktadır. Bununla birlikte, sözleşmenin feshi üzerine Ödenmesi gereken izin ücretinden Mahkeme tarafından taktiri indirim yapılması söz konusu değildir.

YILLIK İZNE DAHİL EDİLMEYEN TATİL GüNLERİ
 1. Ulusal bayram günleri
 2. Dini bayram günleri
 3. Genel tatil günleri
 4. Hafta tatili günleri

İŞE İADE DAVASI AÇILMASI DURUMUNDA

İşçinin işe iade davası aÇması durumunda, izin ücretinin talep edilip edilemeyeceği davanın sonucuna gÖre belirlenmelidir. GerÇekten işçinin dava sonucu işe başlatılması durumunda, Önceki fesih ortadan kalkmış olmakla ve iş ilişkisi devam ettiğinde 4857 sayılı Yasanın 59 uncu maddesi uyarınca izin ücreti istenemez. İşçinin işe başvurusuna rağmen yasal bir aylık işe başlatma süresi içinde işe alınmaması halinde ise, işe başlatmama anı fesih tarihi olarak kabul edildiğinden, izin alacağı bu tarihte muaccel olur.

İşe iade davası sonunda işçinin işe başlatılmadığı tarihte iş sÖzleşmesi feshedilmiş sayıldığından, izin ücreti hesabında işçinin işe başlatılmadığı tarihte alması gereken ücret dikkate alınmalıdır.

4857 sayılı Yasanın 53 üncü maddesinde işçinin yıllık ücretli izin hakkından vazgeÇemeyeceği kurala bağlandığına gÖre, işçinin daha önce Ödenen izin ücretinin, işe iade sonunda işçinin işe başlaması halinde işçinin kullanmadığı izin hakkına sayılması da doğru olmaz.

İSPAT YüKü

Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer imzalı yazılı bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir.

YILLIK İZİN SüRESİ İLE İHBAR BİLDİRİM SüRELERİ BİRLEŞTİRİLEMEZ.

İhbar bildirimli fesihte ihbar süresi iÇerisinde, işveren işçinin yıllık iznini kullanmasını isteyemez. Yıllık izinle ihbar bildirim süresi birleştirilemez. Bu husus İş Kanunu’nun 59. Maddesinde güvence altına alınmış olup, aşağıdaki şekilde yasalaştırılmıştır.

‘’İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27 nci madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iÇ iÇe giremez.’’


             6 ay çalışanın yıllık izin hakkı,
            Yıllık izin süreleri 2019,
            Yıllık izin süreleri HESAPLAMA,
            Yıllık izin süreleri hafta sonu dahil mi,
            Yıllık izin süreleri iş Kanunu,
            Yıllık izin YÖNETMELİĞİ,
            İkinci yıl dolmadan yıllık izin,
            Yıllık izin süreleri 50 yaş üstü

***Haksızlıklara Kayıtsız Kalmayalım Davacı Olalım!