Canlı Destek

                  Sendikal Tazminat Hakkı,
                    Sendikal Tazminat ve İşe İade ,
                    Sendikal faaliyet nedeniyle işten atılma,
                    Sendikal Tazminat Davası ve Hesaplama ve Şartları,
                    Sendikal Tazminat Hakkinin Kapsami,
                    Sendikal tazminat nasıl alınır,
                    iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshinde iş güvencesi ,
                    Sendikal Nedenle Fesihte İspat Yükü ,
                    İşçiye 12 maaş sendika tazminatı ,
                    SENDİKAL EYLEMLER SONUCU İŞTEN Mİ ÇIKARILDINIZ?,
                    Sendikal Tazminat,
                    Sendikal Tazminat Davası
SENDİKAL TAZMİNAT NEDİR ?

İşÇiler, sendikaya üye olmaları, olmamaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten Çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamazlar. Bu husus 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş SÖzleşmesi Kanunu 25. Maddesi’nde düzenlenmiştir.

Sendikal bir nedenle iş ilişkisinin sonlandırılan bir işçinin, iş güvencesi kapsamında işe iade davası aÇma hakkı bulunuyor. Bununla birlikte işçinin kıdem, ihbar ve diğer bazı işÇilik alacaklarını talep etmesi mümkündür.

İş sözleşmesinin sendikal faaliyetler sonucu feshedilmesi durumunda birtakım yaptırımlar uygulanıyor. İşveren, işçiyi işe başlatsın ya da başlatmasın, işçinin bir yıllık ücretinden az olmamak üzere sendikal tazminat Ödemek zorunda kalacaktır.

İşverenin doğrudan desteklemediği, fakat farklı sendikalar arasındaki yarışta Çekişmeye dahil olduğu durumlarda bile uygulanan fesihlerin sendikal nedene dayandığı Yargıtay tarafından kabul edilebilmektedir.

SENDİKAL EYLEMLER SONUCU İŞTEN Mİ ÇIKARILDINIZ?

AÇılacak davada tarafların belirli ispat yükümlülükleri bulunuyor. İşveren, gerÇekleştirdiği feshin sendikal eylemler sonucu olmadığını ispat etme yükümlülüğü taşıyor. Aynı şekilde Çalışanın da sendikal faaliyetler sonucunda iş akdinin feshedildiğini ispatlama zorunluluğu bulunuyor. Buna gÖre, işyerinde Çalışan ve sendikaya üye olan işÇilerin sayısını, hangi tarihlerde üye olduklarını, üyelikten Çekilen işÇilerin olup olmadığını, işyerinde Çalışmakta olup halen sendikaya üye işÇilerin bulunup bulunmadığını, işyerinde Önceki dÖnemlerde toplu iş sÖzleşmelerinin imzalanıp imzalanmadığını, yeni işçi alınıp alınmadığını ve alınmışsa yeni işÇilerin sendikalı olup olmadığını araştırılarak ve/veya tanık anlatımları ile birlikte işçinin iddiasının desteklenmesi halinde sendikal tazminata hükmedilecektir.

İşçinin sendikal nedenle işten çıkarılması halinde Mahkemece, sendikal tazminat ile ayrımcılık tazminatına birlikte hükmedilemeyecektir. Çünkü ayrımcılık tazminatı ile sendikal tazminat aynı amaçla getirilmiştir. Bu tazminatlara birlikte hükmedilmesi halinde işverenin aynı eylemine birden fazla yaptırım uygulanmış olacaktır ki bu durum hukukun genel ilkelerine aykırılık oluşturur.


             is hukuku uzmanı avukat asli tepeli

***Haksızlıklara Kayıtsız Kalmayalım Davacı Olalım!