Canlı Destek

                                    KÖTÜNİYET TAZMİNATI,
                  Kötüniyet Tazminatı Davası ,
                  EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI ,
                  KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NEDİR? ,
                  KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA HAK KAZANMA ŞARTLARI,
                  İş Hukukunda Kötü Niyet Tazminatı Nedir?,
                  Kötü Niyet Tazminatı Hangi Durumlarda Verilir?,
                  Kötüniyet Tazminatı ve Hesaplanması ,
                  Kötüniyet Tazminatının Hukuki Dayanağı,
                  İşçi İş Güvencesinden Yararlanmamalıdır,
                  İşveren Sözleşmeyi Kötüniyetli Olarak Feshetmiş Olmalıdır,
                  Kötüniyet Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
KÖTüNİYET TAZMİNATI

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin taraflarca ihbar Öneli tanınmak suretiyle ya da ihbar tazminatı Ödenerek her zaman feshi mümkün ise de, bu hakkın da her hak gibi Medenî Kanunun 2. maddesi uyarınca dürüstlük ve objektif iyi niyet kurallarına uygun biÇimde kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde fesih hakkının kÖtüye kullanılmış olduğundan söz edilir.

Fesih hakkını kÖtüye kullanan işveren, ihbar bildirimi sürelerine ait ücretin üÇ katı tutarında tazminat Ödemek zorundadır. Bahsi geÇen tazminata uygulamada kÖtü niyet tazminatı denilmektedir. İş sözleşmesinin feshinde, ihbar bildirimi şartlarına da uyulmaması ayrıca ihbar tazminatı Ödenmesini gerektirir

KÖtü niyet tazminatı ihbar tazminatından tamamen bağımsız bir tazminat olup, ihbar tazminatı Ödenmesi kÖtü niyet tazminatı Ödenmesi hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Yasanın 17. maddesinin altıncı fıkrasının aÇık hükmü gereğince, iş güvencesi kapsamında olan işÇiler yÖnünden kÖtü niyet tazminatına hak kazanılması mümkün değildir. Bu tazminatı, iş güvencesinden yararlanamayan işÇiler alabilir.

‘’İşçinin hamile olması, sendikaya üye olması, işveren aleyhine şikâyete başvurması, dava aÇması veya tanıklık yapması vs.” sebepler ileri sürülerek iş sözleşmesinin sonlandırılması, işverenin işçiye kÖtü niyet tazminatı Ödemesini gerektirecektir.

Bu tazminatın hesaplanmasında işçiye ‘’ücreti dışında sağlanmış para veya para ile ÖlÇülebilir menfaatler’’ de dikkate alınacaktır


                              KÖTÜNİYET TAZMİNATI,
                  Kötüniyet Tazminatı Davası ,
                  EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI ,
                  KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NEDİR? ,
                  KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA HAK KAZANMA ŞARTLARI,
                  İş Hukukunda Kötü Niyet Tazminatı Nedir?,
                  Kötü Niyet Tazminatı Hangi Durumlarda Verilir?,
                  Kötüniyet Tazminatı ve Hesaplanması ,
                  Kötüniyet Tazminatının Hukuki Dayanağı,
                  İşçi İş Güvencesinden Yararlanmamalıdır,
                  İşveren Sözleşmeyi Kötüniyetli Olarak Feshetmiş Olmalıdır,
                  Kötüniyet Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

***Haksızlıklara Kayıtsız Kalmayalım Davacı Olalım!