Canlı Destek

 Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır,
Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır,
                    Hafta Tatili Ücretinin Hesaplanması,
                    HAFTA TATİLİNDE DE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİYE NE KADAR ÜCRET ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR,
                    YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HAFTA TATİLİ ÜCRETİ,
                    İşçilerin Haftalık İzni ve Hafta Tatili Ücreti,
                    Hafta tatili ücreti ne kadar verilir,
                    Hafta tatili ücreti hesaplarken dikkat etmeniz gerekenler,
                    fazla mesai hesaplama,
                    Hafta tatilinde çalışma yapılması halinde ücret nasıl ödenir
HAFTA TATİLİ üCRETİ

4857 sayılı İş Kanununun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden Önceki iş günlerinde Çalışmış olması koşuluyla, yedi günlük zaman dilimi içinde yirmi dÖrt saat dinlenme hakkının bulunduğu belirtilmiş, işçinin hafta tatili gününde Çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanacağı da hüküm altına alınmıştır. 

Hafta tatili izni kesintisiz en az yirmi dÖrt saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bÖlünerek kullandırılamaz. Buna gÖre hafta tatilinin yirmi dÖrt saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiÇ kullandırılmamış sayılır. 

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 3. maddesine gÖre, hafta tatili Pazar günüdür. Bu genel kural mutlak nitelikte olmayıp, hafta tatili izninin Pazar günü dışında da kullandırılması mümkündür. 

HAFTA TATİLİ ALACAĞI NASIL İSPAT EDİLİR? 

Hafta tatili gününde Çalıştığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geÇerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkÇa, imzalı bordroda yer alan hafta tatili ücreti Ödemesinin yapıldığı varsayılır. Bordroda ilgili bÖlümünün boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde, işçi hafta tatilinde Çalışma yaptığını her türlü delille ispat edebilir. 

Hafta tatillerinde Çalışıldığının ispatı konusunda işyeri kayıtları, Özellikle işyerine giriş Çıkışı gÖsteren belgeler, işyeri iÇ yazışmaları, yazılı delil niteliğindedir. Ancak, sÖzü edilen Çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesÇe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada gÖz Önüne alınabilir. Hafta tatili Çalışmalarının yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkân dahilindedir. İşyerinde Çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.  

İmzalı ücret bordrolarında hafta tatili ücreti Ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından daha fazla Çalışıldığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin hafta tatili alacağının bordroda gÖrünenden daha fazla olduğu yÖnünde bir ihtirazı kaydının bordroda bulunması halinde, hafta tatili Çalışmalarının ispatı her türlü delille yapılabilir. Buna karşın, bordroların imzalı ve ihtirazı kayıtsız olması durumunda dahi, işçinin bordroda yazılı olanın dışında hafta tatillerinde Çalışmaların yazılı delille kanıtlaması mümkündür. Hafta tatili ücretlerinin tahakkuklarını da iÇeren her ay değişik miktarlarda ücret Ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, ihtirazı kayıt yoksa Ödenen tutarın dışında hafta tatili Çalışması yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerekir. 

Hafta Tatili ücreti Nasıl Hesaplanır? 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesi gereğince, Çalışılmayan hafta tatili günü için bir iş karşılığı olmaksızın işçinin ücreti tam olarak Ödenir. Hafta tatilinde Çalışan işçinin ücreti, Çalışma karşılığı olmaksızın Ödenmesi gereken bir yevmiye yanında, Çalışmanın karşılığında da bir buÇuk yevmiye olarak Ödenmelidir. Şu hale gÖre Çalışılan hafta tatilinin ücreti iki buÇuk yevmiye olmalıdır. 

Hafta tatili ücretleri Çalışılan dÖnem ücreti üzerinden hesaplanır. Son ücrete gÖre hesaplama yapılması doğru olmaz. Bu durumda hafta tatili ücretlerinin hesabı için işçinin son ücretinin bilinmesi yeterli değildir. İstek konusu dÖnem içinde işçi ücretlerinin miktarı da belirlenmelidir. İşçinin geÇmiş dÖnemlere ait ücretinin belirlenememesi halinde bilinen ücretin asgari ücrete oranı yapılarak bilinmeyen ücretin buna gÖre tespiti yapılmalıdır. Ancak işçinin işyerinde Çalıştığı süre içinde terfi ederek Çeşitli unvanlar alması veya son dÖnemlerde toplu iş sÖzleşmesinden yararlanması gibi durumlarda, bilinen son ücretin asgari ücrete oranının geÇmiş dÖnemler yÖnünden dikkate alınması doğru olmaz. Bu gibi hallerde, ilgili meslek kuruluşlarından bilinmeyen dÖnemler için ücret araştırması yapılmalı ve dosyadaki diğer deliller birlikte değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmelidir.  

Parça başına veya yapılan iş tutarına gÖre ücret Ödenen işlerde, bir ödeme dÖnemi içinde kazanılan ücretler toplamı Çalışılan gün sayısına bÖlünerek hesaplama yapılmalıdır. Yüzde usulünün uygulandığı işyerleri bakımından da işçinin o hafta elde ettiği ücretlerin toplamı altıya bÖlünerek tatil ücreti elde edilir. Yüzde usulü ya da parÇa başı ücret Ödemesinin ÖngÖrüldüğü Çalışma biÇiminde hafta tatili ücreti, belirlenen günlük ücretin zamlı kısmına gÖre hesaplanmalıdır. 

*Hafta tatili ile bayram tatili aynı güne denk geliyor ise, bir tatilden iki alacak hesaplanmayacağı için, işçi lehine olan hafta tatili ücreti (bir buÇuk katı fazlası olduğu için)hesaplanır.  

*Genel tatil ve hafta tatilinde Çalıştırma yasağı olduğu için denkleştirme yapılamaz. Eğer bu günlerde işçi Çalıştırılırsa, işveren ücretini Ödemek zorundadır. İşveren, bu Çalışmaları başka bir gün izin vererek denkleştirme yapamaz. İşverenin başka bir gün izin vermesi halinde dahi işçinin ücretini Ödemek zorundadır. 

 


             is hukuku uzmanı avukat asli tepeli

***Haksızlıklara Kayıtsız Kalmayalım Davacı Olalım!