Canlı Destek

                  çekişmeli boşanma avukatı istanbul,
                   çekişmeli boşanma avukatı üsküdar,
                   çekişmeli boşanma avukati ümraniye,
                   çekişmeli boşanma avukati maltepe,
                  çekişmeli boşanma avukati kadıköy,
                  çekişmeli boşanma davalari,
                   çekişmeli boşanma davası

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİ İLE BOŞANMA DAVASI

Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesine göre; evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış ise, bu durumda eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşler arasında çok ciddi ve şiddetli bir geçimsizlik veya anlaşmazlık bulunması demektir. Eşler arasındaki geçimsizliğin ciddiyetini ve şiddetini hakim kendi deneyimlerine ve Yargıtay içtihatlarına göre belirleyecektir. Ortak hayatın her iki eş açısından da çekilmez hale gelmesine gerek yoktur, sadece bir eş için dahi ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olması yeterlidir. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına örnek sayılacak durumlar; eşine kötü muamele etmek, hakaret etmek, başkalarının yanında küçük düşürmek, cinsel uyuşmazlık, ahlaken kötü bir hayat sürmek .. Buna karşılık eşlerden birinin kendi kusuru olmaksızın AIDS kapması, karı koca arasında din, milliyet veya yaş farkının bulunması, kadının iş arkadaşı ile sokakta görülmesi, kadının üvey çocuğuna bakmaması Yargıtay tarafından evlilik birliğini temelinden sarsan sebepler olarak kabul edilmemiştir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesine göre, evlilik birliği en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için hakimin tarafları bizzat dinleyerek, iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim tarafların ve çocukların menfaatini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliğin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Anlaşmalı Boşanma Davası : Boşanmaya Karar Verilebilmesinin Şartları

 1. 1. Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalı
 2. 2. Boşanmak için eşler ya birlikte başvurmalı ya da bir eşin açtığı davayı
 3. 3. Hakim tarafları bizzat dinlemeli
 4. 4. Tarafların yapmış olduğu anlaşma hakim tarafından uygun bulunmalı

FİİLİ AYRILIK NEDENİ İLE BOŞANMA DAVASI

Türk medeni Kanunun 166/4 maddesine göre, boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu red kararının kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. Reddedilen boşanma davasının kesinleşmesinden sonra, üç yıllık süre içerisinde ortak hayat yeniden kurulamamış olmalıdır. Eşlerin üç yıllık süre içerisinde çeşitli nedenlerle (ortak çocukların doğum günü, mezuniyet vs sebeplerle) zaman zaman görüşmeleri ortak hayatın yeniden kurulduğu anlamını taşımaz.

BOŞANMA KARARININ SONUÇLARI

1. Boşanma kararının eşler yönünden sonuçları

Boşanma kararı ile evlilik sona ereceği için, boşanmış olan eşler yeniden evlenebilirler. Ayrıca boşanma halinde, mal rejiminin tasfiyesine gidilerek, evlilik birliği içerisinde sahip olunan malların eşler arasında paylaşımı yapılacaktır.

2. Boşanma kararının çocuklar yönünden sonuçları

Hakim boşanma kararı verirken çocukların velayeti, çocukla kişisel ilişki kurulması ve çocuğa iştirak nafakası bağlanması hususlarını da kendiliğinden karara bağlar.

3. Boşanmanın mali sonuçları

Boşanmanın mali sonuçları, maddi ve manevi tazminat istenmesi ve nafakadır. Tarafların bu hususlarda bir talebi var ise, hakim bu talepleri karara bağlar. Hakim, böyle bir talep olmadığı sürece kendiliğinden nafaka veya tazminata karar veremez.


                boşanma avukati istanbul - istanbul boşanma davaları

***Haksızlıklara Kayıtsız Kalmayalım Davacı Olalım!